Prof.MVDr. František Ništiar, CSc.,

Narodený 5. júla 1949 v Trenčíne

 

Curriculum vitae:

Rodinný stav: ženatý, manželka MVDr. Agnesa Ništiarová rod. Veselovská je zamestnaná na LF UPJŠ ako vedúca Centrálneho zvieratníka. Dcéra MVDr. Agnesa Lukačínová  rod. Ništiarová je zamestnaná na LF UPJŠ ako odb. asistentka na Ústave fyziológie LF. -PDF

 

Vzdelanie:

1964 resp. 1967 – Základná a stredná všeobecnovzdelávacia škola, Košice.

1974 – Vysoká škola veterinárska, Košice.

1981 – CSc., z odboru veterinárnej fyziológie.

1987 – vedecký kvalifikačný stupeň IIa, priznaný SAV.

1996 – habilitovaný docent v odbore veterinárna morfológia a fyziológia.

2004 – menovaný profesorom v odbore veterinárna morfológia a fyziológia

 

Pracovné zaradenie:

1974-1976 interný ašpirant Vysoká škola veterinárska v Košiciach

1976-1977 zákl.voj.prez.služba Vojenský veterinárny výskumný ústav v Prahe

1977-1989 náčelník oddelenia toxikorádiobiológie, Vojenský veterinárny doškoľovací a výskumný ústav v Košiciach

1989-1991 vysokoškolský učiteľ, Ústav mikrobiológie Lekárskej fakulty UPJŠ Košice

1991-1996 vysokoškolský učiteľ, Ústav patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ Košice

1996-2004 docent, Ústav patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ Košice

2004-doteraz profesor, Ústav patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ Košice

 

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A VEDECKO-TVORČIE AKTIVITY:

 

2009

 

Rácz, O. – Ništiar, F.: Preventive effect vanadium, zinc and bioflavonoids on the onset of diabetes in BB rats. Acta Biologica Szegediensis, vol. 53, suppl. 1, 2009: 65

 

Ništiar, F. – Lukačínová, A. – Rácz, O.: Preventive effect of bioflavonoids on the onset of diabetes mellitus in BB rats. Slovak J.Anim.Sci., 42 (suppl. 1), 2009: 67-71. PDF

 

Ništiar, F. – Rácz, O. – Beňačka, R. – Lukčínová, A.: Animálne modely pri štúdiu diabetes mellitus – výhody a nevýhody – I. časť. Slovenský veterinárský časopis, 34 (2), 2009: 114-117.

 

Ništiar, F. – Rácz, O. – Beňačka, R. – Lukčínová, A.: Animálne modely pri štúdiu diabetes mellitus – výhody a nevýhody – II. časť. Slovenský veterinárský časopis, 34 (3), 2009: 173-177.

 

Ništiar, F. – Rácz, O., Beňačka, R. – Lukačínová, A: Účinok bioflavonoidov na vznik diabetes 1. typu a antioxidačný status u spontánne diabetických potkanov kmeňa BB. Zborník z I. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ANTIOXIDANTY 2009. Nitra, 6. mája 2009. 2009: 182-188. ISBN 978-80-552-0209-9.

 

Ništiar, F. – Lukačínová, A. – Lukačín, Š.: Antioxidačný status a morfologické ukazovatele pri celoživotnej expozícii nízkymi dávkami ťažkých kovov počas viacerých generácií u potkanov. Zborník referátov Súčasné technické možnosti v Telemedicíne, Košice, Equilibria, s.r.o., 2009: 102-104. ISBN 978-80-89284-30-6

 

2008

 

Lukačínová, A. – Mojžiš, J. – Beňačka, R. – Keller, J. – Maguth, T. – Kurila, P. – Vaško, L. – Rácz, O. – Ništiar, F.: Preventive effects of flavonoids on alloxan-induced diabetes mellitus in rats. Acta Vet. Brno, 77, 2008: 175-182. PDF

 

Lukačínová, A. – Mojžiš, J. – Beňačka, R. – Rácz, O. – Ništiar, F.: Structure-activity relationships of preventive effects of flavonoids on alloxan-induced diabetes mellitus in rats. J. Anim. Feed Sci., 17, 2008: 411-421. PDF

 

Lukačínová, A. – Beňačka, R. – Lovásová, E. – Rácz, O., - Ništiar, F.: Reproduction parameters in low dose chronic exposure with heavy metals in rats. Polish J.Environ.Studies, 17, 2008: 911-915. PDF

 

Ništiar, F. – Beňačka, R. – Lovásová, E. – Rácz, O. – Lukačínová, A.: Vybrané fyziologické a biochemické ukazovatele pri celoživotnej expozícii nízkymi dávkami ťažkých kovov u potkanov. Proceedings, 28th Symposium „Industrial Toxicology 2008“, Slovak University of Technology, Bratislava, 2008: 162-172. PDF 

 

Ništiar, F. – Rácz, O. – Beňačka, R. – Lovásová, E. – Lukačínová, A.: Overenie preventívneho účinku vanádu, zinku a bioflavonoidov na chemicky indukovaný diabetes u potkanov kmeňa Wistar. Slovevenský veterinársky časopis. 33 (3), 2008: 179-183. PDF

 

Lovásová, E. – Škardová, I. – Sesztáková, E. – Ništiar, F.: Dynamika zmien celkovej antioxidačnej kapacity séra pri rôznych dávkach gama žiarenia. Proceedings, 28th Symposium „Industrial Toxicology 2008“, Slovak University of Technology, Bratislava, 2008: 326-330.

 

Lukačínová, A. – Ništiarová, A. – Beňačka, R. – Ništiar, F.: Reprotoxicity of chronic intoxication with heavy metals during three generations in rats. Physiol.Res., 57, 2008: 19P-20P. PDF

 

Lukačínová, A. – Beňačka, R. – Ništiar, F.: Tetrahymena pyriformis – a model organism for the screening of mycotoxins. Physiol.Res., 57, 2008: 20P. PDF

 

Lukačínová, A. – Lovásová, E. – Sedláková, E. – Beňačka, R. – Kurpas, M. – Ništiar, F.: Alternative (non-animal) methods in education and research. Physiol.Res., 57, 2008: 20P. PDF

 

Lukačínová, A. – Ništiar, F.: Morfologické a reprodukčné ukazovatele pri expozícii ťažkými kovmi počas viacerých generácií u potkanov. Zborník referátov 11. Košický morfologický deň „Biomechanické vlastnosti tkanív“. Košice, 30. máj 2008: 82-83. PDF

 

Beňačka, R. – Rácz, O. – Ništiar, F. – Lovásová, E. – Sedláková, E.: Moderná patofyziológia: od molekulových mechanizmov ku klinickej fyziológii. Abstrakta z 5. vedecká konferencia venovaná pamiatke Prof.emeritus MUDr. Rudolf Korec, DrSc., 16. máj 2008 Trenčín, pr.1

 

Ništiar, F. – Beňačka, R. – Rácz, O. – Lukačínová, A.: Preventívny účinok bioflavonoidov vanádu a zinku na chemicky indukovaný diabetes mellitus u potkanov Wistar. Abstrakta z 5. vedecká konferencia venovaná pamiatke Prof.emeritus MUDr. Rudolf Korec, DrSc., 16. máj 2008 Trenčín, pr.4  PDF

 

Lukačínová, A. – Beňačka, R. – Lovásová, E. – Sedláková, E. – Rácz, O. – Ništiar, F.: Využitie unicelulárnych organizmov na modelovanie molekulových procesov pri patogenéze diabetes mellitus. Abstrakta z 5. vedecká konferencia venovaná pamiatke Prof.emeritus MUDr. Rudolf Korec, DrSc., 16. máj 2008 Trenčín, pr.5  PDF

 

Beňačka, R. – Sedláková, E. – Sedlák, J. – Ništiar, F.: Reflexy z trigeminovej oblasti v modulácii kardiorespiračných odpovedí. Abstrakta z 5. vedecká konferencia venovaná pamiatke Prof.emeritus MUDr. Rudolf Korec, DrSc., 16. máj 2008 Trenčín, pr.6

 

Ništiar, F. - Ništiarová, A. – Riemerová, M. - Rácz, O.: Metodológia vedeckej práce. Študijné materiály, 2008: 1-18. PDF

 

2007

Lukačínová, A. – Beňačka, R. – Lovásová, E. – Hijová, E. – Ništiar, F.: Reprodukčné parametre pri chronickej intoxikácii ťažkými kovmi u potkanov.In: VII. celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov: Zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, 23. - 24. mája 2007,Topolčianky, Nitra, Slovenská republika. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007: 172-178. ISBN 978-80-8069-886-7.

 

Lukačínová, A. – Beňačka, R. – Mojžiš, J. – Ništiar, F.: Vplyv bioflavonoidov na hladinu glykémie u aloxánového diabetu u potkanov. In: VII. celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov: Zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, 23. - 24. mája 2007, Topolčianky, Nitra, Slovenská republika. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007: 178-185. ISBN 978-80-8069-886-7.

 

Ništiar, F. – Beňačka, R. - Lukačínová, A. – Lovásová, E. – Ništiarová, A.: Quo vadis pokusy na zvieratách vo vysokoškolskej edukácii a výskume? In: VII. celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov : zborník  z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, 23. - 24. mája 2007, Topolčianky, Nitra, Slovenská republika. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007: 223-229. ISBN 978-80-8069-886-7. 

 

Lukačínová, A. – Beňačka, R. – Lovásová, E. – Hijová, E. – Ništiar, F.: Reproduction parameters in chronic intoxication heavy metals in rats. In: Industrial Toxicology 2007: 27th International Symposium, May 30 – June 1, 2007, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava, 2007: 326-331. ISBN 978-80-227-2654-2. PDF

 

Lukačínová, A. – Mojžiš, J. – Beňačka, R. – Lovásová, E. – Hijová, E. – Ništiar, F.: Tetrahymena pyriformis as a valuable unicellular animal model organism for determination of xenobiotics. In: Industrial Toxicology 2007: 27th International Symposium, May 30 - June 1, 2007, Bratislava, Slovak Republic.  Bratislava, 2007: 361-366. ISBN 978-80-227-2654-2. PDF

 

Hijová, E. – Ništiar, F.: Antioxidant status and biomarkers of oxidative stress after chronic cadmium intoxication in rats.In: Industrial Toxicology 2007: 27th International Symposium, May 30 - June 1, 2007, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava, 2007: 184-189. ISBN 978-80-227-2654-2.

 

Hijová, E. – Ništiar, F. - Lovásová, E.: Mercury induced changes of ascorbic acid and malondialdehyde. In: Industrial Toxicology 2007: 27th International Symposium, May 30 - June 1, 2007, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava, 2007: 190-195. ISBN 978-80-227-2654-2. 

 

Ništiar, F. – Beňačka, R. – Lovásová, E. – Lukačínová, A.: Tetrahymena pyriformis ako biosenzor na stanovenie toxických organofosfátov. In: Rizikové faktory potravového reťazca : zborník z medzinárodnej konferencie, Nitra, 11.10.2007. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007: 149-152. ISBN 978-80-8069-948-2. PDF

 

Lukačínová, A. – Beňačka, R. – Lovásová, E. – Hijová, E. – Ništiar, F.: Reprodukčné parametre počas multigeneračnej intoxikácii ťažkými kovmi u potkanov. In: Rizikové faktory potravového reťazca: Zborník z medzinárodnej konferencie, Nitra, 11.10.2007. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007: 126-129. ISBN 978-80-8069-948-2. - PDFLukacinova - Reprotox.pdf

 

Lovásová, E. – Škardová, I. – Sesztáková, E. – Ništiar, F.: Nekrotická enteritída a ukazovatele oxidačného stresu u kurčiat. In: Rizikové faktory potravového reťazca: Zborník z medzinárodnej konferencie, Nitra, 11.10.2007. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007: 118-121. ISBN 978-80-8069-948-2.

 

 

2006

Ništiar, F. – Ništiarová, A. – Beňačka, R. – Rácz, O. – Lukačínová, A.: Quo vadis pokusy na zvieratách vo vysokoškolskej edukácii a výskume? Slovenský veterinársky časopis, 31, 2006: 289-291. - PDF

 

Ništiar, F. – Lešník, F. – Rácz, O. – Beňačka, R. – Lukačínová, A.: Vtáčia chrípka – prenos a patogenéza u ľudí (hrozba novej pandémie chrípky u ľudí?). Slovenský veterinársky časopis, 31, 2006: 242-246. - PDF

 

Hijová, E. – Ništiar, F. – Koréneková, B. – Skalická, M.: Zmeny antioxidačných vitamínov vyvolané kadmion. Slovenský veterinársky časopis, 31, 2006: 106-107.

 

Rácz, O. – Ništiar, F. – Janco, A. – Beňačka, R. – Lovásová, E. – Mocnejová, I.: C-peptid – markér inzulínovej rezistencie a fyziologicky významný hormón? Labor. Aktuell, No. 02, 2006: 10-13. - PDF

 

Ništiar, F. – Beňačka, R. – Rácz, O.: Gény inzulínovej rodiny: regulátory metabolizmu, rastu a reprodukcie. Laboratórna diagnostika, 11, 2006: 20-25. - PDF

 

Ništiar, F. – Rácz, O. – Beňačka, R.: Vtáčia chrípka – súčasné pohľady. Laboratórna diagnostika, 11, 2006: 4-12. - PDF

 

Ništiar, F. – Rácz, O. – Beňačka, R. – Korec, R.: Účinok vanádu na inzulínovú terapiu experimentálneho diabetes mellitus. 3. Vedecká konferencia venovaná pamiatke Prof. Korecovi, 28. Apríla 2006, Topoľčianky.

 

Ništiar, F.: Úvod do orálnej patofyziológie (učebná pomôcka – 2006) - PDF

 

Beňačka, R. – Rácz, O. – Ništiar, F. – Lovásová, E.: Implementation of cellular and molecular pathophysiology in pregradual education. Zborník abstraktov z 16. Konferencia slovenských a českých patofyziológov. 9.-10. júna 2006, Martin, Slovenská republika. 15.

 

Lukačínová, A. – Beňačka, R. – Ništiarová, A. – Ništiar, F.: Tetrahymena – unicellular animal model organism for bio-test of toxicity. Zborník abstraktov z 16. Konferencia slovenských a českých patofyziológov. 9.-10. júna 2006, Martin, Slovenská republika. 37. – PDF1, PDF2

 

Lukačínová, A. – Mojžiš, J. – Beňačka, R. – Ništiar, F.: Preventive effect of flavonoids on alloxan-induced diabetes mellitus in rats. Zborník abstraktov z 16. Konferencia slovenských a českých patofyziológov. 9.-10. júna 2006, Martin, Slovenská republika. 24. – PDF1, PDF2

 

Ništiar, F. – Lovásová, E. – Beňačka, R. – Lukačínová, A. – Ništiarová, A. – Hijová, E. – Linková, M. – Sedláková, E. – Dombrovský, P. – Riemerová, M.: Alternatívne (neanimálne) metódy pre testovanie (toxicity a mutagenicity) chemických látok: využitie prvokov a cicavčích buniek. Projekt MŠ SR VEGA č. 1/3494/06 na roky 2006-2008

 

2005

Ništiar, F. – Beňačka, R. – Lukačínová, A.: Nutrigenomika – spoločný odbor humánnej a veterinárnej medicíny? Slov.vet.čas., 30, 2005: 231-234. – PDF

 

Ništiar, F. - Beňačka, R. - Rácz, O.: Základy molekulovej medicíny III. Vysokoškolské učebné texty LF UPJŠ, Košice, 2005: 1-72  (ISBN 80-7097-591-1)

 

Hijová, E. – Ništiar, F.: Plasma antioxidant changes after acute cadmium intoxication in rats. Acta veter. Brno, 74, 2005: 565-569 - PDF

 

Hijová, E. – Ništiar, F.: Vitamín C a kadmium. In: Massányi, P. – Toman, R. – Lukáč, N. – Kramárová, M. (eds): Rizikové faktory potravového reťazca. Zborník vedeckých prác., Ed.str. SPU Nitra, Nitra, 2005: 91-93   (ISBN 80-8069-594-6) - PDF

 

Rácz, O. – Kuzmová, D. – Ništiar, F. Janco, A. – Mózeš, Š. – Mocnejová, I.: „Tmavé miesta“ v patobiochémii a patofyziológii obezity. IV. Slovenské obezitologické dni. Kúpele Nimnica, 24.-26.11.2005

 

2004

Ništiar, F.: Vanád a experimentálny diabetes mellitus. Inauguračná prednáška. 10. Júna 2004, UVL Košice. – PDF1, PP1

 

Ništiar, F. – Rácz, O. – Riemerová, M. – Lukačínová, A. – Ništiarová, A.: Treatment of diabetes mellitus in BB rats with combination of vanadium and insulin. Physiol.Res., 53, 2004: 54P – PDF   

 

Beňačka, R. - Ništiar, F. - Rácz, O.: Základy molekulovej medicíny II. Vysokoškolské učebné texty LF UPJŠ, Košice, 2004: 1-88  (ISBN 80-7097-573-3)

 

Hijová, E. – Kuchta, M. – Ništiar, F.: Kadmium – stále aktuálne riziko v životnom a pracovnom prostredí. In: Životné podmienky a zdravie. Zbor.ved.prác, Bratislava, Úrad verej.zdrav.SR, 2004: 23-27  (in extenso)    ISBN 80-7159-146-7

 

Hijová, E. – Ništiar, F. – Koréneková, B. – Skalická, M.: ALT – ukazovateľ poškodenia pečene kadmiom. Lab.diagnostika, 9, 2004: 39

 

Hijová, E. – Ništiar, F. – Kuchta, M.: Changes of zinc and vitamin A in rats after cadmium intoxication. Physiol.Res., 53, 2004: 11P     

 

Hijová, E. – Ništiar, F. – Kuchta, M.: Influence of acute cadmium exposure on plasma antioxidant parameters in rats. Bull.Vet.Inst.Pulawy, 48, 2004: 155-157. - PDF  

 

Hijová, E. – Ništiar, F. – Kuchta, M.: Zmeny ALT a kyseliny močovej po intoxikácii kadmiom. In: Risk factors of food chain: Proc.Book 4th. Int.Sci.Conf., Nitra, 2004: 71-73 (in extenso) ISBN 80-8069-416-8

 

Hijová, E. – Ništiar, F. – Kuchta, M.: Kadmium jako potravinový kontaminant. Slov. Lekár, 14, 2004: 233-235

 

Hijová, E. – Ništiar, F. – Kuchta, M. – Petrášová, D.: Celková antioxidačná kapacita plazmy – ukazovateľ intoxikácie kadmoim v experimente. Slov.vet.čas., 29, 2004: 41-42.

 

Lovásová, E. – Šipulová, A. – Ništiar, F. – Rácz, O.: The effect of subchronic cadmium intoxication on antioxidant status in rats. Physiol.Res., 53, 2004: 53P  

 

Rácz, O. – Beňačka, R. – Dombrovský, P. – Kuzmová, D. – Lovásová, E. – Ništiar, F. – Šipulová, A. – Riemerová, M.: Základy patologickej fyziológie II. Diel. Učebné testy pre smer ošetrovateľstvo, Amicus, Košice, 2004: 115 ss.

 

Rácz, O. – Dombrovský, P. – Donič, V. – Kuchta, M. – Lovásová, E. – Ništiar, F. – Riemerová, M. – Tomori, Z.: Základy patologickej fyziológie I. Diel. Učebné testy pre směr ošetrovateľstvo, Amicus, Košice, 2004: 98 ss.

 

Rácz, O. – Longauer, F. – Palaščák, J. – Ništiar, F. Beňačka, R. – Lovásová, E.: Genomics and the ethical aspects of genomic medicine in our curriculum. Physiol.Res., 53, 2004: 55P     

 

Rácz, O. – Riemerová, M. – Ništiar, F.: Experiments on animals and the alternatives in the cirriculum of pathological physiology – history, current status and perspectives. Physiol.Res., 53, 2004: 55P    

 

2003

Ništiar, F.: Bioterorizmus na prahu tretieho tisícročia. AutoPress, 2003: 1-8. – PDF

Ništiar, F. - Híjová, E. - Rácz, O. - Lovásová, E. - Ništiarová, A. - Lukačínová, A.: Biologické monitorovanie chronickej expozície subtoxickými koncentráciami ťažkých kovov v pitnej vode u potkanov. Laboratórna diagnostika, 8, č.1, 2003: 87-88.

 

Ništiar, F. - Lukačínová, A. - Ništiarová, A.: Rapid bioassay that uses protozoan Tetrahymena pyriformis to asses the toxicity of various xenobiotics. Laboratórna diagnostika, 8, č.1, 2003: 85- 86.

 

Ništiar, F. - Lukačínová, A. - Ništiarová, A.: Tetrahymena pyriformis - biologický model pre štúdium vplyvu vanádu na utilizáciu glukózy. Laboratórna diagnostika, 8, č.1, 2003: 86-87.

 

Ništiar, F. - Lukačínová, A. - Ništiarová, A.: Toxicita vanadičnanu ammóneho u potkanov.  Laboratórna diagnostika, 8, č.1, 2003: 88-89.

 

Ništiar, F. – Ništiarová, A. – Lukačínová, A.: Bioterorizmus a veterinárne zabezpečeni ochrany zvierat a poživatin. Slovenský veterinárský časopis, 28, 2003: 13-15.   

 

Híjová, E. - Kuchta, M. - Ništiar, F.: Kadmium a zinok v ľudskom organizme. Slovenský Lekár, 27, 2003: 198-201.

 

Híjová, E. - Ništiar, F. - Dombrovský, P. - Šipulová, A.: Vplyv kadmia na celkovú antioxidačnú kapacitu plazmy a zinku v experimente. Laboratórna diagnostika, 8, č.1, 2003: 75-76.

 

Hijová, E. – Ništiar, F. – Kuchta, M. – Koréneková, B. – Skalická, M.. Chronická a akútna intoxikácia kadmiom a zmeny antioxidačného stavu. Zborník vedeckých prác z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie „Rizikové faktory potravového reťazca“. 3. december 2003, Nitra, 2003: 35-36  IN EXTENSO, ISBN 80-8069-282-3  

 

Hijová, E. – Ništiar, F. – Lovásová, E. – Šikulová, A.: Ascorbic acid and malondialdehyde in rats after exposure to Merkury. Trace Elem.Electrol., 20, 2003: 244-248.   

 

Hijová, E. – Ništiar, F. – Petrášová, D.: The effect of chronic kadmium exposure on antioxidant status in rats. Clin.Chem.Lab.Med., 41, special suppl., 2003: 390.

 

Hijová, E. -  Ništiar, F. – Petrasová, D. – Kuchta, M.: The effect of chronic cadmium exposure on antioxidant status in rats. 15th. IFCC-FESCC Europ.Congr.Clin.Chem.Lab. Med., Eurolab 2003, Barcelona, 2003: 453-456.  

 

Longauer, F. – Palaščák, J. – Fabian, A. – Jurkovi, I. – Rácz, O. – Ništiar, F.: Vybrané kapitoly pre semináre z lekárskej etiky. Vysokoškolské učebné texty, UPJŠ Košice, ISBN-80-89138-05-5, 2003, 92 s.

 

Lovásová, E. - Ništiar, F.: Sledovanie aktivity antioxidačných enzýmov erytrocytov a celkovej antioxidačnej kapacity plazmy ako ukazovateľov intoxikácie kadmiom u potkanov. Laboratórna diagnostika, 8, č.1, 2003: 82-83.

 

Rácz, O. - Ništiar, F.: A diabétesz kutatás eredményei a kassai Šafárik Egyetemen. „Legújabb eredmények a Magyar egészségügyben“ MET Mosdós, 2.-3. mája 2003 (Maďarsko). 

 

Rácz, O. – Ništiar, F. – Riemerová, M.: Experiments on animals and the alternatives in the curriculum of pathological physiology. Workshop on Alternatives to the Use of Animals in Higher Education. European Commission. JRC Enlargement Action Advanced Testing Methods. 18-20 October 2003, Warsaw, Poland. Abstrakt in p.21-22   

 

Rácz, O. – Ništiar, F.  Riemerová, M.: Experiments on animals and the alternatives in medical education – the historical aspekt. In: Kovářová, M. (ed.): Aktuálne problémy zdravotného stavu populácie. Zborník vedeckých prác. LF UPJŠ, ISBN 80-89168-01-9, Roven, Rožňava, 2003: 68-72

 

Rácz, O. – Ništiar, F. – Riemerová, M. – Kulmová, D.: Stručná historka diabetes mellitus. In: Kovářová, M. (ed.): Aktuálne problémy zdravotného stavu populácie. Zborník vedeckých prác. LF UPJŠ, ISBN 80-89168-01-9, Roven, Rožňava, 2003: 57-61.   

 

Rácz, O. - Ništiar, F. - Šipulová, A. - Kuzmová, D.: Tudásalapú kreatív diabetológia. MTA-MAB, DOTE Semmelweis Oktató Korháza, Miskolc, „Úton a tudásalapú gyógyítás felé az észak és kelet magyarországi nagy régióban. 4. apríla 2003, Miskolc, Maďarsko     

 

Rácz, O. – Ništiar, F. – Tomori, Z. – Kuchta, M. – Lovásová, E.: Účinky fajčenia na ľudský organizmus. In: Kovářová, M. (ed.): Aktuálne problémy zdravotného stavu populácie. Zborník vedeckých prác. LF UPJŠ, ISBN 80-89168-01-9, Roven, Rožňava, 2003: 73-83.

 

Rácz, O. – Šipulová, A. – Kuzmová, D. - Ništiar, F.: Nutritional and supplemetational intervention in diabetes mellitus. In: Kovářová, M. (ed.): Aktuálne problémy zdravotného stavu populácie. Zborník vedeckých prác. LF UPJŠ, ISBN 80-89168-01-9, Roven, Rožňava, 2003: 57-61

 

2002

Ništiar, F.: Bioterorizmus - zhubný nádor tretieho tisícročia. Prostriedky a ochrana. Amicus, Košice, 2002, s. 134   ISBN 80-967446-0-7

 

Hijová, E. - Ništiar, F. - Lovásová, E. - Šipulová, A. - Kuchta, M.: Effects of heavy metals on the vitamin C and malondialdehyde. Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie „Rizikové faktory potravového reťazca“ 26. septembra 2002, Nitra, 2002: 49-51. 

 

Híjová, E. - Ništiar, F. - Petrášová, D.: Can vitamin C reduce oxidative stress induced by mercury in rats? Physiol.Res., 51, 2002: 12P       

 

Lovásová, E. - Šipulová, A. - Ništiar, F. - Rácz, O.: Induction of red cell antioxi-dant enzymes after chronic cadmium and mercury exposure in rats. Acta Physiol. hung., 89, 2002: 298.   

 

Lovásová, E. - Šipulová, A. - Ništiar, F. - Rácz, O.: The effect of chronic cadmium and mercury exposure on the plasma total antioxidant status in rats. Folia Veter., 46, 2002:61-64 

 

Lovásová, E. - Šipulová, A. - Rácz, O. - Ništiar, F.: Red cell antioxidant enzymes and plasma antioxidant capacity after chronic mercury intoxication in rats. Abstract book 14th Congress of Pathological and Clinical Physiology. Hradec Králové, 2002: 46-47.

 

Rácz, O. - Ništiar, F. - Benačka, R. - Lovásová, E.: Genetics and genomics in the curriculum of pathological physiology at the Medical School, Safarik University Košice. Acta Physiol. hung., 89, 2002:338.  

 

Rácz, O. - Ništiar, F. - Beňačka, R. - Lovásová, E. - Šipulová, A. - Klimeš, I. - Šebeková, K. - Homzová, K.: Teoretické východiská a praktická realizácia didaktiky predmetu „Základy molekulovej medicíny“. KEGA V3 číslo 3/0151/02 (na roky 2002-2003).

 

Rácz. O. - Ništiar, F. - Kovářová, M.: Medicínske využitie výsledkov projektu ľudského genómu a nová éra preventívnej medicíny. FinClub Spr., 2002: 10-14 

 

2001

Ništiar, F.: Diabetes mellitus a oxidačný stres: význam niektorých mikronutrientov a stopových prvkov. Lekárske listy, číslo 14, 2001: 4-8.

 

Ništiar, F. - Mojžiš, J. - Kováč, G. - Seidel, H. - Lehocký, J. - Rácz, O.: Influence of intoxication with organophosphates on rumen bacteria and rumen protozoa and protective effect of clinoptilolite-rich zeolite on bacterial and protozoan counts in rumen. Industrial Toxicology 2000. Levoča.  

 

Ništiar, F. - Rácz, O.: Etiopatogenéza a genetika diabetes mellitus. Lekárske listy, 14, 2001: 10-14 

 

Ništiar, F. - Rácz, O. - Mojžiš, J. - Kováč, G.: Vplyv chronickej expozície nadlimitnými (subtoxickými) dávkami ťažkých kovov na glukózovú homeostázu potkanov. Slovenský Lekár, č.11-12, 2001, p.456

 

Ništiar, F. - Rácz, O. - Ništiarová, A. - Guzy, J. - Kušnír, J. - Lovásová, E. - Chavková, Z. - Riemerová, M. - Mareková, M. - Dombrovský, P. - Šipulová, A. - Hijová, E. - Dubayová, K. - Tomečková, V.: Štúdium vplyvu nadlimitných koncentrácií ťažkých kovov v pitnej vode u potkanov počas viacerých generácií. Vedecká grantová agentúra MŠ SR. č. projektu 1/8235/01 (na roky 2001-2003)

 

Ništiar, F. - Rácz, O. - Ništiarová, A. - Lukačínová, A.: Diabetické syndrómy - experimentálny diabetes mellitus. Abstrakta XI. Diabetologické dni v Trenčíne s medzinárodnou účasťou. 7.-9.jún 2001, pp. P  

 

Híjová, E. - Lovasová, E. - Ništiar, F. - Šipulová, A. - Petrašová, D.: Mercury-induced changes of plasma concentration of ascorbic acid and malondialdehyde in rats. 14.th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Praha, 26.-31. mája 2001. Clin.Chem.Lab.Med., 39, suppl.1, 2001:S387

 

Mojžiš, J. – Ništiar, F.: Lead-induced changes of cationic hemolysis in rats. Gen.Physiol.Biophys., 20, 2001: 315-319   

 

Rácz, O. - Beňačka, R. - Ništiar, F.: Genetics and genomics in the curriculum of pathological physiology at Medical School Šafarik University Košice, Slovakia. Workshop on the Present and Future of Physiology Teaching in Central and Southern Europe. Arad, Romania, 26.-28.April 2001.

 

Rácz, O. - Ništiar, F.: Nové poznatky o etiopatogenéze diabetes mellitus prvého typu. Slovenský lekár, 11, 2001: 453

 

Rácz, O. - Ništiar, F.: Medicínske využitie Projektu ľudského genómu. Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach, 22. januára 2001.  

 

Rácz, O. - Ništiar, F. - Doničová, V.: Point of care stanovenie a self monitoring ketolátok u chorých s diabetes mellitus a v iných indikáciách. Odborný seminár I. internej kliniky, I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky a Ústavu patologickej fyziológie LF UPJŠ Košice, 19. júna 2001.  

 

Rácz, O. - Ništiar, F. - Kovářová, M.: Medicínske využitie výsledkov projektu ľudského genómu a nová éra preventívnej medicíny. Konferencia Finclubu v Brne 12.5.2001.    

 

Rácz, O. - Ništiar, F. - Kuchta, M. - Lovásová, E.: Namiesto zbytočných slov.... Nutr.Hlth., 5, 2001, No.1, pp. 1-4 

 

Rácz, O. - Ništiar, F. - Šipulová, A. - Lovásová, E.: Endogénna (enzýmová) antioxidačná ochrana. Metodické postupy a interpretácia ukazovateľov v klinickej praxi Košice. Konferencia interných grantov LF UPJŠ Košice, 30. januára 2001. 

 

2000

Ništiar, F. - Mojžiš, J. - Kováč, G. - Seidel, H. - Lehocký, J. - Rácz, O.: Influence of intoxication with organophosphates on rumen bacteria and rumen protozoa and protective effect of clinoptilolite-rich zeolite on bacterial and protozoan counts in rumen. Industrial Toxicology 2000. ed.: V.Romančík, Levoča, 2000: 113-118. 

 

Ništiar, F. - Mojžiš, J. - Kováč, G. - Seidel, H. - Rácz, O.: Influence of intoxication with organophosphates on rumen bacteria and rumen protozoa and protective effect of clinoptilolite-rich zeolite on bacterial and protozoan contcent-ration in rumen. Folia Microbiol., 45, 2000: 567-571

 

Kováč, G. - Reichel, P. - Seidel, H. - Ništiar, F. - Mojžiš, J.: Clinical and biochemical responses of organophosphate intoxication in cattle. Transactions of Universities of Košice, Biomedical subed. Folia Medica Cassoviensia, 3, 2000: 24-28. 

 

Mojžiš, J. - Ništiar, F.: Cadmium-induced changes in cation-osmotic hemolysis in rats. Toxicol.Pharmacol., 8, 2000: 79-81.   

 

Rácz, O. - Ništiar, F.: Hegyibeszéd helyett... Nutrition & Heath (Táplálkozás és egészség), 6, No.7-8, 2000, p.1-4   

 

Šipulová, A. - Lovásová, E. - Ništiar, F. - Mojžišová, G. - Rácz, O.: Red cell antioxidant enzymes, plasma antioxidants and lipid peroxidation in rats after alloxan administration. Exp.Clin.Endocrinol.Diabetes, 108, 2000: A10. 

 

Šipulová, A. - Ništiar, F. - Lovásová E. - Mojžišová, G. - Rácz, O.: Antioxidačné enzýmy v erytrocytoch, antioxidačná kapacita plazmy a peroxidácia lipidov u potkanov po aplikácii diabetogénnej dávky aloxánu. Zborník prednášok z XXXIX. Východoslovenských lekárskych dní. 25. a 26. mája 2000, s.44.

 

1999

Ništiar, F. - Kováč, G. - Rácz, O. - Seidel, H. - Ništiarová, A.: Effects of vanadium on glucose homeostasis in diabetic and non-diabetic BB rats. Czech J.Anim.Sci., 44, 1999:547-550  

 

Ništiar, F. - Mojžiš, J. - Kováč, G. - Rácz, O. - Ništiarová, A.: Tetrahymena pyriformis - biologický model. Zborník XX. Xenobiochemické sympózium, Smolenice, 1999, p. Pr.22    

 

Ništiar, F. - Ništiarová, A. - Mojžiš, J.: Vplyv vanádu na utilizáciu glukózy u prvoka Tetrahymena pyriformis. Slov.vet.čas., 24, 1999: 256-258

 

Ništiar, F.- Rácz, O. - Kováč, G. - Šipulová, A. - Ništiarová, A. - Lovásová, E. - Dombrovský, P.: Mikroelementy, oxidatívny stres a experimentálny diabetes mellitus. Výskumná grantová úloha VEGA (číslo 7) 1/4423/97.

 

Lehocký, J. - Kováč, G. - Legáth, J. - Seidel, H. - Ništiar, F. - Mojžiš, J.: Mass intoxication of dairy cows with fungicide preparation Vitavax. 19th. Intern. Symp. “Industrial Toxicology 99“ 16.-18-June 1999 Bratislava, 1999, pp. 229-232 (IN EXTENSO) 

 

Mojžiš, J. - Ništiar, F.: Vplyv dlhodobého podávania kadmia na erytrocytárnu deformabilitu u potkanov. Československá fyziologie 48, 4, 1999: 156.  

 

1998

Ništiar, F.: A sejtciklus szabályozásának kontrollpontjai. DOTE Debrecen 2. decembra 1998, Maďarsko (Vypísaná prednáška)

 

Ništiar, F.: Ethics of Animal Experiments. DOTE Debrecen 2. decembra 1998, Maďarsko (Vypísaná prednáška)

 

Ništiar, F.: A vanádium és a cink hatása a glukóz komeosztázisára diabetikus és nem diabetikus BB patkányoknál. DOTE Debrecen 2. decembra 1998, Maďarsko (Vypísaná prednáška)

 

Ništiar, F.- Mojžiš, J. - Kováč, G. - Ništiarová, A.: Tetrahymena pyriformis - biologický objekt na stanovenie mykotoxínov. Labor.Diagnostika, 3, 1998: 133.

 

Ništiar, F. - Mojžiš, J. - Ništiarová, A. - Riemerová, M.: Tetrahymena pyriformis - a biological object on the determination of mycotoxins. In: 13.th Congress of Pathological and Clinical Physiology with international participation of the Czech Medical Association J.E.Purkyně, Brno, Czech Republic, 21-23. September, 1998, p. 63.    

 

Ništiar, F. - Ništiarová, A. - Riemerová, M.: The effect of ultraviolet and gamma-radiation on the Tetrahymena pyriformis. In: 13.th Congress of Pathological and Clinical Physiology with international participation of the Czech Medical Association J.E.Purkyně, Brno, Czech Republic, 21-23. September, 1998, p. 62 

 

Ništiar, F. - Rácz, O.: Apoptóza - programovaná smrť buniek. I. časť. Nutr.Hlth., 3, 1998, No.3, pp. 1-3.   

 

Ništiar, F. - Rácz, O. - Kováč, G. - Ništiarová, A.: Vplyv dlhodobej perorálnej aplikácie vanadičnanu na homeostázu glukózy u diabetických a nediabetických potkanov. Labor.Diagnostika, 3, 1998: 133.   

 

Ništiar, F.- Rácz, O. - Kováč, G. - Šipulová, A. - Ništiarová, A. - Lovásová, E. - Dombrovský, P.: Mikroelementy, oxidatívny stres a experimentálny diabetes mellitus. Výskumná grantová úloha VEGA (číslo 7) 1/4423/97.  (97-99)

 

Ništiar, F. - Rácz, O. - Ništiarová, A. - Riemerová, M.: Effect of longitudinal application of vanadate on the glucose homeostasis in diabetic and non-diabetic rats. In: 13.th Congress of Pathological and Clinical Physiology with international participation of the Czech Medical Association J.E.Purkyně, Brno, Czech Republic, 21-23. September, 1998, p. 35.     

 

Ništiar, F. - Rácz, O. - Riemerová, M.: Molecular basis of diseases. In: 13.th Congress of Patho-logical and Clinical Physiology with international participation of the Czech Medical Association J.E.Purkyně, Brno, Czech Republic, 21-23. September, 1998, p. 50    

 

Riemerová, M. - Rácz, O. - Ništiar, F.: Red blood cells and haemoglobin of rats In: 13.th Congress of Pathological and Clinical Physiology with international participation of the Czech Medical Association J.E.Purkyně, Brno, Czech Republic, 21-23. September, 1998, p. 37.   

 

Rácz, O. - Ništiar, F.: Apoptóza - programovaná smrť buniek. II.časť. Nutr.Hlth., 3, 1998, No.4, pp. 2-3. 

 

1997

Ništiar, F.- Rácz, O. - Kováč, G. - Šipulová, A. - Ništiarová, A. - Lovásová, E. - Dombrovský, P.: Mikroelementy, oxidatívny stres a experimentálny diabetes mellitus. Výskumná grantová úloha VEGA (číslo 7) 1/4423/97.

 

Mojžiš, J. - Ništiar, F. - Rácz, O.: Ženšen a iné tonizujúce rastliny II. Nutr.Hlth., 2, 1997, No.1, p.4

 

Rácz, O. - Ništiar, F. - Dombrovský, P. - Šofranková, A. - Riemerová, M.: Základy patologickej fyziológie (pre bakalárske štúdium). Amicus Košice, 1997, 265 ss.

 

1996

Ništiar, F.: Lieky a liečivé látky. Základné pojmy a definície. Nutrition & Health, 1, 1996, No.1, pp. 1-2  

 

Ništiar, F. - Rácz, O.: „Quo vadis sanitas ?“ Nutrition & Health, 1, 1996, No.1, pp.3.

 

Ništiar, F. - Rácz, O. - Mojžiš, J. - Kováč, G. - Ništiarová, A. - Dombrovský, P.: Vplyv premedikácie klinoptilolitom na tkanivové cholinesterázy u potkanov intoxikovaných O-etyl-S-(2-diizopropyl aminoetyl) metyltiofosfátom. Laboratórna diagnostika, 1, 1996, p.52 

 

Ništiar, F. - Rácz, O. - Mojžiš, J. - Ništiarová, A. - Riemerová, M.: Tkanivové cholinesterázy u potkanov po intoxikácii O-etyl-S-(2-diizopropyl aminoetyl) metyltiofosfátom.Laboratórna diagnostika, 1, 1996, p.55  

 

Ništiar, F. - Rácz, O. - Ništiarová, A.: Organofoszforsav-észter immunkárosító hatása patkányoknál. A Magyar Biokémiai Egyesület Molekuláris Biológiai Szakosztálya 1. Munkaértekezlete, Seregélyes, 1996, AP-4, p.21  

 

Ništiar, F. - Riemerová, M. - Rácz, O.: Metodológia výskumu. Experimentálny učebný text pre Strednú zdravotnú školu v Košiciach. Košice, 1996, 108 ss. (dočasný učebný text dostupný na elektronickom médiu) 

 

Rácz, O. - Ništiar, F. - Riemerová, M. - Tomori, Z. - Dombrovský, P.: Všeobecná patologická fyziológia, UPJŠ Košice, 1996, 108 ss.

 

1995

Ništiar, F. - Rácz, O. - Ništiarová, A. - Lukačínová, A. - Lukačín, Š.ml.: Vanád nemá inzulínu podobný účinok. V. Diabetologicko-biochemické dni, Bardejovské kúpele, 1995, p.30  

 

Ništiar, F. - Ništiarová, A. - Rácz, O.: Vivisekcia - áno ? nie ? "Etické problémy chovu a ochrany zvierat", Košice, 1995.   

 

Kováč, G. - Bartko, P. - Vrzgula, L. - Reichel, P. - Ništiar, F. - Mojžiš,  J. - Seidel, H.: Application of clinoptilolite during organophosphate intoxication in sheep. In: Ming, D.W. - Mumpton, F.A.(eds.): Natural Zeolites '93.  Int.Comm.Natural Zeolites, Brockport, New York, 1995, pp. 459-466.

 

Mirossay, L. - Mojžiš, J. - Guzy, J. - Ništiar, F. - Kohút, A.: Je ulcerogénny efekt indometacínu závislý od koncentrácií ATP v bunkách sliznice žakúdka? Folia Fac. Med. Univ. Šafarikianae Cassoviensis, 52, 1995, pp. 287-292 

 

Ništiarová, A. - Ništiar, F. - Rácz, O. - Kováč, G.: Legislatíva a vivisekcia "Etické problémy chovu a ochrany zvierat", Košice, 1995,  s.9A. 

 

Rácz, O. - Ništiar, F. - Kovács, L. - Kóňa, E. - Dombrovský, P.: Compendium of General Pathological Physiology. vol. 2., Šafárik University Košice, Faculty of Medicine, 1995, 125 ss.

 

Rácz, O. - Kolenič, J. - Korec, R. - Ništiar, F. - Šipulová, A. - Šofranková, A. - Tomori, Z.: Compendium of General Pathological Physiology. vol. 1., Šafárik University Košice, Faculty of Medicine, 1995, 228 ss.

 

1994

Ništiar, F. - Korec, R. - Ništiarová, A.: Effect of vanadium and zinc on glucose excretion by urine in BB rats. Slovenský veterinársky časopis, 19, 1994, pp. 11-14 

 

Dombrovský, P. - Rácz, O. - Ništiar, F. - Riemerová, M.: Fruktozamínový test u potkanov kmeňa Wistar. XXX.jubilejní diabetologické dny v Luhačovicích, 21.- 23.  4. 1994, s.67. 

 

Korec, R. - Ništiar, F.: Porovnanie účinku vanadičnanu amonného a chlorida zinočnatého u streptozotocín - a spontánne diabetických BB potkanov Abstraktá XXX. jubilejní diabetologické dny v Luhačovicích 1994, s.39 

 

Korec, R. - Ništiar, F.: A reevaluation of vanadate (V+5) and zinc (Zn+2) effects in  STZ-, alloxan- and BB-diabetic rats. Abstr.15th.Intern.Diabetes Fed.Congr., Japan, 1994, s.425A, No.10APP1085 

 

Kováč, G. - Legáth, J. - Reichel, P. - Mojžiš, J. - Ništiar, F.: Intoxikácia organofosfátmi u oviec - diagnóza, terapia, prevencia. Zborník prednášok z vedec.konf. „Aktuálne problémy chovu, ekonimiky a zdravia malých prežúvavcov“ 28.-29.IV.1994, Košice, 1994, pp.53-56 (IN EXTENSO)  

 

Kováč, G. - Vrzgula, L. - Reichel, P. - Ništiar, F. - Mojžiš, J. - Bartko, P. - Seidel, H.: Effect of zeolite during organophosphate VX intoxication in sheep. Folia Veterinaria, 38, 1994, 75-79  

 

Mojžiš, J. - Ništiar, F. - Kováč, G.: Tissue and Erythrocyte Cholinesterase Inhibition and Protection by Clinoptilolite Pretreatment. Vet. Human Toxicol., 36, 1994, pp. 533-535   

 

Mojžiš, J. - Ništiar, F. - Kováč, G. - Mojžišová, G.: Preventívny účinok zeolitu pri intoxikácii potkanov látkou VX. Veter.Med.-Czech, 39, 1994, pp.443-449 

 

Rácz, O. - Ništiar, F. - Šipulová, A. - Riemerová, M.: Glutathione peroxidase in blood of diabetic and nondiabetic BB rats. Arch.Gerontol.Geriatr.suppl. 4, 1994, pp.207-216

 

Rácz, O. - Riemerová, M. - Ništiar, F. - Dombrovský, P.: Dlhodobé sledovanie parametrov glukózovej tolerancie u potkanov kmeňa Wistar. XXX. jubilejní diabetologické dny v Luhačovicích, 21. - 23.  4. 1994, s.41.   

 

Rácz, O. - Dombrovský, P. - Riemerová, M. - Ništiar, F. - Lovásová, E. - Šipulová, A. - Šofranková, A. - Korec, R.: Oxidačné poškodenie v patogenéze včasnej aterosklerózy a diabetickej mikroangiopátii. Evid.číslo:VEGA 1/259/92, 1992-1994,

 

1993

Ništiar, F.: Patogenéza, terapia a prevencia otráv organofosfátmi. Habilitačná práca, LF UPJŠ a UVL v Košiciach. 1993: 1-100.

 

Ništiar, F. - Korec, R.: Vanadičnan nemá inzulínu podobný účinok u aloxán a STZ-diabetických potkanov in vivo. XXIX.Diabetologické dny, Luhačovice, 1993, p.42 

 

Ništiar, F. - Korec, R.: Etika práce s laboratórnymi zvieratami pri štúdiu diabetes mellitus. Animal Rights, Košice, 1993, p.56 

 

Ďurovičová, J. - Janigová, V. - Ništiar, F. - Kmeťová, M. - Holoda, E.: Role of a-hemolytic strain of Escherichia coli i urinary tract infections. Folia Microbiol., 38, 1993:112. 

 

Korec, R. - Ništiar, F.: Vanadat hat nicht einen Wahren Insulin-like Effekt in vivo  bei Streptozotocin, Alloxan und BB-diabetischen Ratten. Intern.Donau Symp. Diabetes, Krakow, 1993, s.38A.

 

Kováč, G. - Vrzgula, L. - Bartko, P. - Reichel, P. - Ništiar, F. - Mojžiš, J.: Klinicko-biochemické nálezy po aplikácii organofosfátu.  Zbor.medzinár.konf. "Chov a choroby ošípaných", Košice,  1993, s.27A. 

 

Mojžiš, J. - Mojžišová, G. - Ništiar, F.: The effect of dichlorvos and polychlorinated biphenyls (Delor 103) on the protozoon Tetrahymena pyriformis. Biológia (Bratislava), 48, 1993, č.3, s.349-354 (Citované 9x; 1x SCI, 5x non-SCI zahraničné, 3x non-SCI)

 

Mojžiš, J. - Mojžišová, G. - Ništiar, F. - Kováč, G.: Tetrahymena pyriformis as an alternative model in studying of the effect of xenobiotics on the cellular level. Animal Rights, Košice, 1993, p.80-81 

 

Ništiarová, A. - Ništiar, F. - Mojžiš, J. - Kováč, G. - Ništiarová, A. ml.: Tetrahymena pyriformis - biologický model. Zborník referátov a súhrnov z medzinárodnej konferencie „Práva zvierat - Animal Rights“ Košice, 9.-10.sept. 1993, p.79 (Citované 2x non-SCI)

 

Ništiarová, A. - Ništiar, F. – Rácz, O. - Kováč, G.: Transgenné zvieratá v diabetológii. Zborník referátov a súhrnov z medzinárodnej konferencie „Práva zvierat - Animal Rights“ Košice, 9.-10.sept. 1993, p.96

 

Rácz, O. - Dombrovský, P. - Riemerová, M. - Ništiar, F. - Lovásová, E. - Šipulová, A. - Šofranková, A. - Korec, R.: Oxidačné poškodenie v patogenéze včasnej aterosklerózy a diabetickej mikroangiopátii. Evid.číslo:VEGA 1/259/92, 1992-1994,

 

1992

Ništiar, F. - Janigová, V. - Ďurovičová, J. - Mojžiš, J. - Ništiarová, A.: Vplyv Escherichia coli na prvoka Tetrahymena pyriformis. Abstr.Symp.Progress in Veterinary Medicine, Zemplínska Teplica, 1992, p.60

 

Ništiar, F. - Korec, R.: Vplyv podania TPW, DMSO a SiO2 na aloxánový diabetes mellitus pri potkanoch. Abstr.Symp.Progress in Veterinary Medicine, Zemplínska Teplica, 1992, p.95  

 

Ništiar, F. - Korec, R. - Rácz, O. - Ništiarová, A.: Využitie experimentálnych zvierat pri štúdiu diabetes mellitus. Abstr.Symp.Progress in Veterinary Medicine, Zemplínska Teplica, 1992, p.88  

 

Ďurovičová, J. - Janigová, V. - Ništiar, F. - Kmeťová, M. - Holoda, E.: Alfahemolytické kmene Escherichia coli pri močových infekciách. 19. zjazd Československej spoločnosti mikrobiologickej pri ČSAV, Košice, 1992, p.135 

 

Ďurovičová, J. - Puzová, H. - Janigová, V. - Ništiar, F. - Kmeťová, M.: Alfahemo-lytické kmene Escherichia coli izolované pri močových infekcií malých detí. Čs.epidem.mikrobiol.imunol., 41, 1992, s.30-34  

 

Kováč, G. - Vrzgula, L. - Reichel, P. - Ništiar, F. - Mojžiš, J. - Bartko, P. - Michna, A.: Využitie prírodného zeolitu v prevencii intoxikácií u oviec. Medzinárodné odb.symp. „Nerastné suroviny a životné prostredie“, Košice, 1992, pp. 84-88 (IN EXTENSO) 

 

Rácz, O. - Ništiar, F. - Šipulová, A. - Riemerová, M.: Glutathione peroxidase in blood of diabetic and nondiabetic BB rats Zbor.Symp.Pokroky vo veterinárnej medicíne, Zemplínska  Teplica, 1992, s.97A.   

 

Rácz, O. - Dombrovský, P. - Riemerová, M. - Ništiar, F. - Lovásová, E. - Šipulová, A. - Šofranková, A. - Korec, R.: Oxidačné poškodenie v patogenéze včasnej aterosklerózy a diabetickej mikroangiopátii. Evid.číslo:VEGA 1/259/92, 1992-1994,

 

1991

Ništiar, F. - Janigová, V. - Ďurovičová, J. - Puzová, H.: Partial purification of alpha-hemolysin in Escherichia coli. Folia Microbiol., 36, 1991: 395-400 (Citované 1x non-SCI zahraničná) 

 

Ništiar, F. - Mižik, P. - Rexa, R. - Mojžiš, J. - Hrušovský, J. - Ivanko, Š. - Ništiarová, A.:Vplyv gama-žiarenia na Tetrahymena pyriformis kmeň W. Veter.Med.(Praha), 36, 1991, č.10, s.633-637 (Citované 2x non-SCI)  

 

1990

Ništiar, F. - Puzová, H. - Mojžiš, J. - Ďurovičová, J. - Janigová, V. - Siegfried, L. - Ništiarová, A.: Využitie prvoka Tetrahymena pyriformis na štúdium faktorov virulencie Escherichia coli. Biológia (Bratislava), 45, 1990, č.11, s.943-948 (Citované 1x non-SCI) 

 

Ništiar, F. - Puzová, H. - Ďurovičová, J. - Janigová, V.: Tetrahymena pyriformis pri zisťovaní faktorov virulencie u Escherichia coli. Dni klinickej mikrobiológie, Nitra, 1990.  

 

Ďurovičová, J. - Puzová, H. - Janigová, V. - Ništiar, F.: Alfa-hemolyzín - faktor virulencie u kmeňov Escherichia coli. Nové pohľady v mikrobiológii, Marianské Lázne, 1990.  

 

1987

Ništiar, F.: Jadrové zbrane na 8.kole ženevských rokovaní. Inform. Sprav. Mier. rady, 1987, júl, s.16-17

 

Ništiar, F.: Jadrové zbrane a ich nosné systémy. Inform.Sprav.Mier.rady, 1987, júl, s.18-25  

 

Hrušovský, J. - Ništiar, F.: Využitie prvoka Tetrahymena pyriformis ako bio-testu na stanovenie bojových otravných látok v biologických materiáloch. Voj.zdrav.listy, 56, 1987, č.4, s.163-165 (Citované 1x non-SCI)

 

Ništiarová, A. - Ništiar, F. - Bajgar, J.: Využitie baraních erytrocytov a plazmy na stanovenie nervovoparalytických látok in vitro. Veter. Med., (Praha), 32, 1987, pp. 365-369  

 

1986

Ništiar, F. - Hrušovský, J. - Mojžiš, J.: Využitie prvoka Tetrahymena pyriformis na testovanie xenobiotík. Acta Hyg.Epid.Microbiol., suppl.5, 1986, s.105-108 (Citované 1x non-SCI)

 

Ništiar, F. - Hrušovský, J. - Mojžiš, J. - Mižik, P. - Ništiarová, A.: Biologická metóda na stanovenie mykotoxínov - Tetrahymena pyriformis. Veter.Med.(Praha), 31, 1986:.245-250 (Citované 4x; 1x SCI; 3x non-SCI) 

 

Mižik, P. - Ništiar, F.: Využitie prírodných zeolitov v podmienkach veterinárnej služby ČSĽA. Adresné inform., VIP VVDVÚ, 1986, č.9, s.1-20   

 

Mojžiš, J. - Hrušovský, J. - Ništiar, F. - Mižik, P.: Využitie sorbentov prírodného pôvodu pri intoxikácii organofosfátmi. Acta Hyg.Epid.Microbiol.,suppl.5, 1986, s.102-104 (Citované 3x; 1x SCI, 2x non-SCI)  

 

1985

Ništiar, F. - Hrušovský, J. - Mojžiš, J.: Vplyv tepelného opracovania na biologickú hodnotu vybraných požívatín využitím testovacieho objektu - prvoka Tetrahymena pyriformis. Veter. Med. (Praha), 30, 1985, pp. 379-384  

 

Ništiar, F. - Hrušovský, J. - Mojžiš, J.: Vplyv dichlórvosu a metationu na vybrané enzýmy prvoka Tetrahymena pyriformis. Veter.Med.(Praha), 30, 1985, č.7, s.443-448. (Citované 3x non-SCI)   

 

Ništiar, F. - Hrušovský, J. - Mojžiš, J. - Mižík, P.: Využitie prvoka Tetrahymena pyriformis na stanovenie pesticídnych látok. Zbor. prednášok XIII. xenobiochemické symp., Vysoké Tatry, 1985, pp. 142-146 (IN EXTENSO) 

 

Ništiar, F. - Hrušovský, J. - Beneš, J. - Vrzgula, L. - Mojžiš, J. - Mižik, P. - Kováč, G.: Preverenie terapeutickej účinnosti niektorých sorbentov u zvierat intoxikovaných perorálne NPL v systéme komplexných veterinárno-terapeutických opatrení pri zasiahnutí anticholinesterazikami. Záverečná správa VÚ ZČŠP ZV, VP-533-202-05, VVDVÚ, l985, 66s.

 

Ništiar, F. - Hrušovský, J. - Mojžiš, J. - Beneš, J.: Veterinárna diagnostika, profylaktika a terapia jatočných zvierat zasiahnutých nervovoparalytickými látkami. Záverečná správa spojeného velenia ČŠ VZ, VE-SO-3-12 výskumu VZ, VVDVÚ, l985, 172 s.

 

Ništiar, F. - Hrušovský, J. - Mojžiš, J. - Mižik, P.: Využitie jednoduchých organizmov v biologickej testácii účinkov zbraní horomadného ničenia. Záverečná správa VÚ ZČŠP ZV, VP-107-215-04, VVDVÚ, l985, 120 s.

 

Mojžiš, J. - Hrušovský, J. - Ništiar, F. - Mižik, P.: Distribúcia dichlórvosu v organizme krýs. Zbor.prednášok XIII.xenobiochemické sympózium, Vysoké Tatry, 1985, s. 48-54 (in extenso) (Citované 1x non-SCI).

 

Vrzgula, L.- Kováč, G.- Hrušovský, J.- Reichel, P.- Ništiar, F. - Mojžiš, J.- Beneš, J. - Mižik, P. - Čižmár, J.- Lenárt, J.: Sledovanie toxikodynamiky vybraných nervovoparalytických látok pri zvieratách. Záverečná správa VÚ ZČŠP ZV,VP-533-202-01,VŠV Košice, 1985, 129s.

 

1984

Ništiar, F. - Hrušovský, J. - Mojžiš, J.: Vplyv niektorých pesticídov na prvoka Tetrahymena pyriformis. Veter. Med., (Praha), 29, 1984, pp. 699-704 (Citované 2x non-SCI) 

 

Ništiar, F. - Hrušovský, J. - Mojžiš, J.: Vybrané biochemické ukazovatele u prvoka Tetrahymena pyriformis. Veter. Med. (Praha), 29, 1984, pp. 739-746 

 

Ništiar, F. - Hrušovský, J. - Mojžiš, J. - Mižik, P.: Distribúcia dichlórvosu v organizme krýs a vplyv klinoptilolitu na intoxikáciu. Veter. Med.(Praha), 29, 1984: 689-698 (Citované 6x; 3x SCI, 3x non-SCI) 

 

Ništiar, F. - Mojžiš, J. - Mižík, P.: Zbrane hromadného ničenia a história ich vzniku. Adresné Informácie VIP VVDVÚ, 1984, č.5, p.1-16 

 

Ništiar, F. - Mižík, P. - Mojžiš, J.: Charakteristika zbraní hromadného ničenia. Adresné Informácie VIP VVDVÚ, č. 7, 1984, p.10-29

 

1983

Ništiar, F.: Perspektívy biotechnológie v ČSĽA. Adresné Informácie VIP VVDVÚ, č.4, 1983: 12-20.

 

Ništiar, F. - Hrušovský, J. - Mojžiš, J. - Beneš, J.: Vplyv ultrafialového žiarenia na prvoka Tetrahymena pyriformis. Veter. Med. (Praha), 28, 1983, pp. 443-448 (Citované 1x non-SCI)

 

Ništiar, F. - Ništiarová, A.: Využitie jednobunkových organizmov ako test-objektov v biológii a medicíne. Pátý, L. (ed.): Fyzika, medicina a biologie. JČsMF, Praha, 1983, pp. 26-40 (Citované 2x non-SCI)

 

Ništiar, F. - Hrušovský, J. - Kuna, P. - Salzer, P.: Štúdium účinkov neutrónových zbraní na zvieratá a požívatiny. Výskumná úloha členských štátov Varšavskej zmluvy VE-SO-1-19. 1981-1983.

 

1982

Beneš, J.- Vrzgula, L.- Kováč, G. - Ništiar, F. - Mojžiš, J.: Prověření terapeutické účinnosti některých sorbentu u zvířat intoxikovaných perorálně NPL v systému komplexních veterinárně-terapeutických opatření při zasažení anticholinesteraziky. Etapová správa dielčej úlohy VP-533-202-05, VVDVÚ, 1982, s.53, zvláštna časť štátneho plánu základného výskumu.

 

Vrzgula, L. - Kováč, G. - Reichel, P. - Beneš, J. - Ništiar, F. - Mojžiš, J.: Sledovanie toxikodynamiky vybraných nervovo-paralytických látok pri zvieratách. Etapová správa dielčej úlohy VP-533-202-01, VŠV Košice, l982, s.135., zvláštna časť štátneho plánu základného výskumu.

 

1981

Ništiar, F.: Štúdium bachorovej mikroflóry oviec pri rôznych diétach. Kandidátska dizertačná práca, VŠV Košice, 1981: 1-190.

 

Ništiar, F. - Hrušovský, J. - Beneš, J.: Využitie prvoka Tetrahymena pyriformis pre testovanie kontaminácie biologických materiálov organofosfátmi a karbamátmi. Veter. Med.(Praha), 26, 1981: 695-700. (Citované 3x; 1 SCI; 2 non-SCI)

 

Beneš, J. - Mojžiš, J. - Ništiar, F. - Vrzgula, L. - Kováč, G.: Diagnostický význam stanovení enzymu cholinesterázy. Veterinářství, 31, 1981: 492-494. (Citované 1x SCI)

 

1980

Ništiar, F. - Zemenčík, P. - Hudáková, T. - Semanová, D.: Kultivácia striktne anaerobných baktérií v Patočkových nádobách. 1. Popis metodiky. Voj.zdrav.listy, 49, 1980: 38-42. (Citované 1x SCI)

 

1974

Ništiar, F.: Možnosti využitia holográfie v biológii a medicíne. ŠVOČ VŠV Košice 1974. Ocenené Čestným uznaním.

 

1973

Ništiar, F. - Ništiarová, A: Izolácia aviárneho onkogénneho vírusu. Celoštátne kolo ŠVOČ v Brne 1. miesto. Podobne 1.miesto na medzinárodnej ŠVOČ v Sófii. Práca ocenená SAV Mimoriadnym uznaním za študentskú vedeckú prácu v odbore lekárskych vied v roku 1973.