Štúdium pregraduálne * postgraduálne


Dôležité oznamy !!!

Opatrenia LF  UPJŠ v Košiciach (27.3.2020)

Opatrenia UPJŠ v Košiciach v súvislosti s infekciou koronavírusom (27.3.2020)

Príkaz dekana (17.3.2020)

Stanovisko dekana (15.3.2020)

Usmernenie prednostu ústavu k realizácii výučby predmetu Patologická fyziológia II pre VL, ZL a nelekárske smery.

Milí kolegovia,

ak máte záujem zaregistujte si cez AIS2 voliteľný predmet "Molekulová patofyziológia", ktorý tvorí rozšírenie predmetu Patologická fyziológia v letnom semestri. Predmet je organizovaný do 6 blokov prednášok (2-3 hodiny) a zameriava sa najmä na extenziu poznatkov z patologických procesov aj na bunkovej úrovni (genetika, zápal, karcinogenéza, kanalopatie, bunková signalizácia, oxidačný stres, bunkové poškodenie a smrť, ...). Aktívna účasť je prirodzene jednou z extra aktivít, na ktorú sa prihliada aj v rámci hodnotenia Patologickej fyziológie.

Re: Predmet má dlhú históriu, prešiel viacerými obsahovými zmenami i názvami, aj ako povinný predmet III. ročníka (na prelome tisícročia 1996-2006). Vzhľadom k povahe obsahu trochu náročnejší ako iné voľby, ale s profesionálnym záberom a korektným vyhodnotením, voľba študentov, ktorí si okrem získania kreditov, chcú upevniť poznatky v medicíne.


Zápočty a skúšky

Podmienky na udelenie zápočtu, priebežná kontrola a semestrálne hodnotenie študentov, hodnotenie vedomostí na skúške.
Požiadavky na získanie kreditov a skúšky z Patologickej fyziológie pre nelekárske smery
Pokyny na písanie semestrálnych prác
Literatúra k predmetu Patologická fyziológia pre Všeobecné lekárstvo - zima
Literatúra k predmetu Patologická fyziológia pre Všeobecné lekárstvo - leto
Literatúra k predmetu Patologická fyziológia pre Zubné lekárstvo - zima
Literatúra k predmetu Patologická fyziológia pre Zubné lekárstvo - leto
Odporúčaná literatúra z predmetu Patologická fyziológia pre NELEKÁRSKE ODBORY
SYLABY PRE SKÚŠKU Všeobecné lekárstvo
SYLABY PRE SKÚŠKU Zubné lekárstvo
SYLABY PRE SKÚŠKU Fyzioterapia
SYLABY PRE SKÚŠKU Verejné zdravotníctvo
SYLABY PRE SKÚŠKU Ošetrovateľstvo
SYLABY PRE SKÚŠKU Molekulová patofyziológia
Témy 1. kreditného testu - VL (október/2019)
Témy 1. kreditného testu - ZL (október/2019)
Témy 2. kreditného testu - VL (november/2019)
Témy 2. kreditného testu - ZL (november/2019)
Témy 3. kreditného testu - VL (marec/2020)
Témy 3. kreditného testu - ZL (marec/2020)
Témy 4. kreditného testu - VL (marec/2020)
Témy 4. kreditného testu - ZL (marec/2020)
Témy 5. kreditného testu - VL (apríl/2019)
Témy 5. kreditného testu - ZL (apríl/2019)


Prihlasovanie na skúšku - vstup do AISKonzultačné hodiny

Konzultačné hodiny


Zimný semester

Rozvrh

Časový harmonogram výučby Ústavu patologickej fyziológie v zimnom semestri akademického roka 2019/2020 - (10.9.2019)
Verzia pre čiernobielu tlač - (10.9.2019)

Harmonogramy

Harmonogram prednášok, praktických cvičení a seminárov z Patologickej fyziológie pre študentov III. ročníka všeobecného lekárstva v zimnom semestri akademického roku 2019/2020 - (12.9.2019)
Harmonogram prednášok, praktických cvičení a seminárov z Patofyziológie a patofyziológie ústnej dutiny pre študentov III. ročníka zubného lekárstva v zimnom semestri akademického roku 2019/2020 - (12.9.2019)


Letný semester

Rozvrh

Časový harmonogram výučby Ústavu patologickej fyziológie v letnom semestri akademického roka 2019/2020 (17.2.2020)
Verzia pre čiernobielu tlač

Harmonogramy

Harmonogram prednášok, praktických cvičení a seminárov z Patologickej fyziológie pre študentov III. ročníka všeobecného lekárstva v letnom semestri akademického roku 2019/2020 (24.3.2020)
Harmonogram prednášok, praktických cvičení a seminárov z Patologickej fyziológie pre študentov III. ročníka zubného lekárstva v letnom semestri letnom akademického roku 2019/2020 (24.3.2020)
Harmonogram prednášok a seminárov z Patofyziológie pre 2. ročník št. odboru Fyzioterapia letný semester, akademický rok 2019/2020 (23.3.2020)
Harmonogram prednášok a seminárov z Patofyziológie pre 2. ročník št. odboru Ošetrovateľstvo, letný semester, akademický rok 2019/2020 (23.3.2020)
Harmonogram prednášok a seminárov z Patofyziológie pre 1. ročník št. odboru Verejné zdravotníctvo, letný semester, akademický rok 2019/2020 (23.3.2020)
Program pregraduálnej výučby - výberový predmet 3. a 4.ročník - Molekulová patofyziológia (9.2.2018)
Harmonogram predmetu Klinická patofyziológia - výberový predmet, 3. ročník (4.2.2019)


 
        © Copyright 1999-2019, Ústav patologickej fyziológie LF