Štúdium pregraduálne * postgraduálneDodatočný termín pre overenie prístupu do systému ROGO: rogo.lf.upjs.sk.
19.5.2023 - 07:00-23:00
V prípade problémov s pripojením alebo nezobrazenia testu kontaktujte vladislav.ondic@upjs.sk alebo martin.kurpas@upjs.sk.
V čase rigoróznej skúšky ústav nemôže niesť zodpovednosť za technické ťažkosti.Prezenčná skúška z Patofyziológie šk. rok 2022/2023

Písomná časť skúšky - ROGO - pondelok (vždy v týždeň keď je ústna skúška). Skúška začína o 9.00 hod. v P2. Zraz je o 8:30 hod. Test:
VL: 35 otázok - 70 min.
ZL: 30 otázok - 60 min.
Ba: 30 otázok - 60 min.
Známka z testu bude v AIS2. V prípade absolvovania testu ROGO (známka A-E) pri opakovaní skúšky (neúspešná ústna časť) sa už písomná neopakuje. Test píšu všetci študenti (opakovane zapísaný predmet).

Ústna časť skúšky - utorok - piatok podľa prihlásenia študenta v AIS2. Skúška prebieha od 8.00 na Ústave patologickej fyziológie - 8.poschodie (ak nie je určené inak). Priebeh skúšky je nasledovný:
1) Vylosovanie otázky
2) Určenie približného času skúšky
3) Príprava na skúšku (15-20 min)
4) Odpoveď

Doc. MUDr. R.Beňačka, CSc. prednosta ústavuDÔLEŽITÉ !

Písomná časť rigorózneho testu sa uskutoční cez systém ROGO.
Je potrebné vopred si vyskúšať pripojenie do sytému  ROGO !!!

V čase rigoróznej skúšky ústav nemôže niesť zodpovednosť za technické ťažkosti.

Vopred je potrebné overiť prístup do systému ROGO - rogo.lf.upjs.sk. Termíny:
12.5.2023 - 07:00-23:00 a/alebo
15.5.2023 - 07:00-23:00 a/alebo
17.5.2023 - 07:00-23:00
V prípade problémov s pripojením alebo nezobrazenia testu kontaktujte vladislav.ondic@upjs.sk alebo martin.kurpas@upjs.sk.Opravný termín kreditných testov zimného a letného semestra bude v termíne: 

Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo Streda 24.5.2023 P2 od 10.00 hod. Trvanie:
VL - test Á/N - 60 min., otvorené otázky - 60 min
ZL - test Á/N - 45 min., otvorené otázky - 60 min.


Prosíme študentov, aby sa zaregistrovali na emailovej adrese eva.sedlakova@upjs.sk, alebo osobne na Ústave patologickej fyziológie (8. posch.). Do registrácie napísať: meno, skupina, študijný program (VL, ZL) a typ testu (S/N 3,4, otvorené otázky 3,4), ktorý budú opravovať. Trvanie testu je 60 min. tj rovnaký ako v riadnom termíne.Oznam pre študentov – druhý zápis predmetu Patologická fyziológia 2 (4. roč.)

Žiadame študentov, aby formulár žiadosti o uznaní praktických cvičení z predchádzajúceho roka predkladali prednostovi ústavu v prvých troch týždňoch zimného semestra príslušného Akademického roka. Študenti sa riadia Študijným poriadkom čl. 8 a čl.13.
Študenti, ktorí tak neurobia, budú opakovať celý letný semester v danom akademickom roku.Sylaby - letný semester

Sylabus 14 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 13 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 12 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 11 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 10 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 9 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 8 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 7 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 6 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 5 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 4 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 3 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 2 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 1 leto 2022-2023.pdfVšeobecné informácie o kreditných testoch (témy pozri nižšie). Pozostávajú z dvoch častí:

1. Test Áno/Nie cez systém Rogo alebo prezenčne na cvičení


Prístup (ukážka) do testovacie systému Rogo - rogo.lf.upjs.sk

Prihlasovacie údaje - klikni. Po prihlásení sa vám zobrazí  - klikni. Znamená to, že prilogovanie bolo úspešné a v systéme Rogo pre váš odbor nie je aktuálne žiaden test. 

Keď je v systéme aktuálne zaradený test pre váš odbor, po prihlásení sa vám zobrazí názov testu - klikni. Budete vyzvaní zadať heslo - je v názve testu (1111) - klikni. Spustíte test - klikni. Kliknutím vyznačte odpovede Áno/Nie a test ukončíte kliknutím na Dokončiť - klikni.


2. Otvorené otázky - prezenčne na cvičení alebo dištančne:

Odkaz na stiahnutie súboru - Word (* .docx) bude aktuálny v danom čase.
(Využíva službu Office365 SharePoint - zobrazí sa výzva na prihlásenie pomocou účtu Office365)

Stiahnite si súbor do počítača. Potom súbor upravte. Študenti musia poslať svoje vyplnené súbory na e-mailový účet učiteľa do 5 minút po uplynutí časového limitu stanoveného pre test s otvorenými otázkami. Priložený súbor musí obsahovať nasledujúce povinné identifikátory: meno.priezviskoSkXY, kde X je číslo skupiny, Y znamená VL alebo ZL. Študentom sa odporúča, aby si vopred pripravili e-mail s e-mailovou adresou učiteľa, aby ušetrili čas jednoduchým vložením prílohy a odoslaním e-mailu.

Hodnotenie kreditného testu

známka - %
A -
100 - 93
B -
92 - 85
C -
84 - 77
D -
76 - 69
E -
68 - 60
Fx -
59 a menejKonto office365

Pre využívanie služieb Office365 dôrazne odporúčame, aby si študenti aktivovali svoj účet office365.


Ako sa prihlásiť na online prednášku cez Microsoft Teams

1. Online výučba z patologickej fyziológie sa bude konať v čase uvedenom v rozvrhu hodín
2. Prihláste sa na https://teams.microsoft.com
3. Zadajte svoju oficiálnu univerzitnú e-mailovú adresu vo forme meno.priezvisko@student.upjs.sk
4. Po prihlásení sa vám MS Teams ponúkne možnosť stiahnuť si aplikáciu, alebo prihlásiť sa cez webovú aplikáciu. Vyberte si možnosť, ktorá vám vyhovuje.
5. Po otvorení sa stránky Microsoft Teams kliknite vľavo, na zvislej lište, na "Tímy".
6. Po otvorení sa stránky "Tímy", kliknite v pravom hornom rohu na "Pripojiť sa alebo vytvoriť tím".
7. Po otvorení sa stránky "Pripojiť sa alebo vytvoriť tím" vám MS Teams poskytne niekoľko možností, jedna z nich je "Pripojenie k tímu pomocou kódu". Tu zadajte kód, ktorý vám bol oznámený cez AIS a potvrďte ho kliknutím na "Pripojiť sa k tímu".Milí kolegovia,

ak máte záujem zaregistrujte si cez AIS2 voliteľný predmet "Molekulová patofyziológia" a "Klinická patofyziológia", ktoré tvoria rozšírenie predmetu Patologická fyziológia v letnom semestri. Predmety sú organizované do 6 blokov prednášok (2-3 hodiny) a zameriavajú sa najmä na extenziu poznatkov z patologických procesov aj na bunkovej úrovni (genetika, zápal, karcinogenéza, kanalopatie, bunková signalizácia, oxidačný stres, bunkové poškodenie a smrť, ...). Aktívna účasť je prirodzene jednou z extra aktivít, na ktorú sa prihliada aj v rámci hodnotenia Patologickej fyziológie.

Re: Predmet má dlhú históriu, prešiel viacerými obsahovými zmenami i názvami, aj ako povinný predmet III. ročníka (na prelome tisícročia 1996-2006). Vzhľadom k povahe obsahu trochu náročnejší ako iné voľby, ale s profesionálnym záberom a korektným vyhodnotením, voľba študentov, ktorí si okrem získania kreditov, chcú upevniť poznatky v medicíne.

Doc. Beňačka


Zápočty a skúšky

Podmienky na udelenie zápočtu, priebežná kontrola a semestrálne hodnotenie študentov, hodnotenie vedomostí na skúške.
Požiadavky na získanie kreditov a skúšky z Patologickej fyziológie pre nelekárske smery
Pokyny na písanie semestrálnych prác
Literatúra k predmetu Patologická fyziológia pre Všeobecné lekárstvo - zima
Literatúra k predmetu Patologická fyziológia pre Všeobecné lekárstvo - leto
Literatúra k predmetu Patologická fyziológia pre Zubné lekárstvo - zima
Literatúra k predmetu Patologická fyziológia pre Zubné lekárstvo - leto
Povinná a odporúčaná literatúra z predmetu Patologická fyziológia pre NELEKÁRSKE ODBORY
SYLABY PRE SKÚŠKU Všeobecné lekárstvo
SYLABY PRE SKÚŠKU Zubné lekárstvo
SYLABY PRE SKÚŠKU Fyzioterapia
SYLABY PRE SKÚŠKU Verejné zdravotníctvo
SYLABY PRE SKÚŠKU Ošetrovateľstvo
SYLABY PRE SKÚŠKU Molekulová patofyziológia
Témy 1. kreditného testu - VL (október/2022)
Témy 1. kreditného testu - ZL (október/2022)
Témy 2. kreditného testu - VL (december/2022)
Témy 2. kreditného testu - ZL (december/2022)
Témy 3. kreditného testu - VL (marec/2023)
Témy 3. kreditného testu - ZL (marec/2023)
Témy 4. kreditného testu - VL (apríl/2023)
Témy 4. kreditného testu - ZL (apríl/2023)


Prihlasovanie na skúšku - vstup do AISKonzultačné hodiny

Konzultačné hodiny


Zimný semester

Rozvrh

Časový harmonogram výučby Ústavu patologickej fyziológie v zimnom semestri akademického roka 2022/2023 - (29.9.2022)
Verzia pre čiernobielu tlač


Harmonogramy

Harmonogram prednášok, praktických cvičení a seminárov z Patologickej fyziológie pre študentov III. ročníka všeobecného lekárstva v zimnom semestri akademického roku 2022/2023 - (14.9.2022)
Harmonogram prednášok, praktických cvičení a seminárov z Patofyziológie a patofyziológie ústnej dutiny pre študentov III. ročníka zubného lekárstva v zimnom semestri akademického roku 2022/2023 - (20.10.2022)


Letný semester

Rozvrh

Časový harmonogram výučby Ústavu patologickej fyziológie v letnom semestri akademického roka 2022/2023 (8.2.2023)
Verzia pre čiernobielu tlač


Harmonogramy

Harmonogram prednášok, praktických cvičení a seminárov z Patologickej fyziológie pre študentov III. ročníka všeobecného lekárstva v letnom semestri akademického roku 2022/2023 (9.2.2023)
Harmonogram prednášok, praktických cvičení a seminárov z Patologickej fyziológie pre študentov III. ročníka zubného lekárstva v letnom semestri letnom akademického roku 2022/2023 (9.2.2023)
Harmonogram prednášok a seminárov z Patofyziológie pre 2. ročník št. odboru Fyzioterapia letný semester, akademický rok 2022/2023 (10.2.2023)
Harmonogram prednášok a seminárov z Patofyziológie pre 2. ročník št. odboru Ošetrovateľstvo, letný semester, akademický rok 2023/2023 (10.2.2023)
Harmonogram prednášok a seminárov z Patofyziológie pre 1. ročník št. odboru Verejné zdravotníctvo, letný semester, akademický rok 2022/20232 (10.2.2023)
Program pregraduálnej výučby - výberový predmet 3. ročník - Molekulová patofyziológia (14.3.2022)
Harmonogram predmetu Klinická patofyziológia - výberový predmet, 3. ročník (3.3.2023) 
        © Copyright 1999-2023, Ústav patologickej fyziológie LF