O nás

Ústav zabezpečuje pregraduálnu výučbu patologickej fyziológie, s osobitným zreteľom na molekulovú patogenézu a klinickú fyziológiu ako aj postgraduálnu výchovu v oblasti študijného odboru 7.1.3 - Normálna a patologická fyziológia.

Výskum ústavu je zameraný na štúdium: 

a) vzniku a rozvoja chorôb, v molekulovej patogenéze ktorých sa uplatňujú mechanizmy oxidačného poškodenia (diabetes, obezita, kardiovaskulárne a nádorové ochorenia), a možnosti ovplyvnenia antioxidačných obranných mechanizmov.

 b) mechanizmu účinku reflexov z branchiogénnej oblasti a ich vplyvu na vegetatívne a kardiorespiračné funkcie ako aj ich aplikáciami v klinickej a experimentálnej praxi.

c) alternatívnych metód (unicelulárne modelové organizmy a modelové systémy) ako náhrady pokusov na zvieratách s osobitným zameraním na štúdium patogenetických mechanizmov na bunkovej a molekulovej úrovniav patologickej fyziológie

Pracovníci

prednosta: Beňačka Roman Doc., MUDr., CSc., mim.prof. (055-234) 3492 osobná stránka
  Huličová Silvia - sekretariát (055-234) 3406
  Bargerová Ľubica (055-640) 3287
  Blichová-Šalamonová Lenka, MUDr. (055-234) 3289
  Brenišin Marek, MUDr. (055-234) 3289
  Dombrovký Peter, MUDr. (055-234) 3239
  Kurpas Martin (055-234) 3347 osobná stránka
  Lovásová Eva, MVDr., PhD. (055-234) 3348
  Ništiar František, Prof., MVDr., CSc. (055-234) 3406 osobná stránka
  Nováková Jaroslava, MVDr., PhD. (055-234) 3366
  Rácz Oliver, Doc., MUDr., CSc. mim.prof (055-234) 3350 osobná stránka
  Sedláková Eva, MUDr., PhD. (055-234) 3366
  Špaková Alžbeta (055-234) 3240

Z histórie

Katedra patologickej fyziológie a experimentálnej patológie bola založená v októbri 1948 v rámci zriaďovania pobočky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Košiciach. Za svojej vyše 50-ročnej existencie prešla 3 obdobiami budovania základov pedagogiky a výskumu, zdokonaľovania učebných textov i pomôcok a modernizáciou výskumnej bázy i výchovy nových odborníkov.

V rokoch 1948-1970 funkciu vedúceho katedry zastával MUDr. Rudolf Korec, ktorý získal titul docenta v roku 1956, profesora v roku 1962 a hodnosť DrSc., v roku 1969. V tomto období sa na katedre rozvinula seriózna pedagogicko-výchovná a vedeckovýskumná činnosť, čo konštatovala aj celoštátna previerka v roku 1959 zaradením pracoviska do I. kategórie.

Prof. Korec so spolupracovníkmi získal mnohé originálne poznatky pri štúdiu experimentálneho diabetes mellilus, ktoré boli zhrnuté v ojedinelej monografii tejto doby: Experimental Diabetes Mellitus in the Rat, Bratislava 1967, 168 s. Tejto monografii predchádzali početné publikácie originálnych prác z enzymológie o succinyldehydrogenáze, alkaptonúrii a diabetes mellitus (doposiaľ už 193 prác) a prvá slovenská monografia: Metabolizmus (1955). Druhý výskumný smer - interocepciu dýchacích ciest - intenzívne rozvíjali traja odborní asistenti a to: MUDr. Imrich Ivančo (od roku 1956 prednosta katedry fyziológie našej fakulty), MUDr. Juraj Korpáš, CSc. a MUDr. Zoltán Tomori, CSc., ktorí po menovaní docentmi (1965, resp. 1968) obsadili voľné miesta prednostov ústavu patofyziológie, resp. fyziológie na novozriadenej pobočke Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Významným výsledkom tohoto obdobia bola vynikajúca celoštátna učebnica: Patologická fyziológia (Korec R., SAV Bratislava, 1964, 720 s.).

V rokoch 1970-1986 funkciu vedúceho katedry zastával doc. MUDr. Juraj Varga,CSc., bývalý pracovník katedry fyziológie. V tomto období sa výskum sústredeil na štúdium niektorých aspektov experimentálneho diabetes mellitus. Zúčastňovali sa ho hlavne; doc. MUDr. Anna Šofranková, CSc., bývalá odborná asistentka katedry biochémie, MUDr. Oliver Rácz, CSc., MUDr. Peter Dombrovský a MVDr. Magdaléna Riemerová. Zisťoval sa najmä vzťah medzi endo- a exosekréciou pankreasu na modeli aloxánového diabetu, problematika diabetickej angiopatie a glykácie hemoglobínu i krvných bielkovín. Pracovníci katedry venovali veľkú pozornosť zvyšovaniu úrovne výučby formou spracovávania moderných učebných pomôcok, výučbových filmov i zdokonaľovaním praktických cvičeni. Veľký dôraz kládli na to, aby výučba patologickej fyziológie bola koordinovaná s výučbou klinických disciplín. Opakovane vydávali viaceré učebné texty a skriptá, vrátane učebnice autorov: Varga J., Oblyvač A.: Všeobecná patologická fyziológia, Osveta Martin 1979, a prispievali i do celoštátnych učebníc.

Smutnou stránkou tohto obdobia bolo to, že zakladateľ katedry a významná osobnosť experimentálnej diabetológie prof. Rudolf Korec nemohol v tomto období pracovať na katedre. Bol preložený do tzv. laboratória I. internej kliniky - v skutočnosti pracoval na problematike transplantácie pankreasu v jednej pivnici za priam neľudských podmienok a bez pomoci zo strany LF UPJŠ. Mal zákaz publikovania, cestovania a jeho učebnica bola stiahnutá z knižnice. Ani tieto krajne nepriaznivé podmienky neodradili tohto uznávaného zakladateľa experimentálnej diabetológie v ČSR od ďalšieho výskumu, o čom svedčí jeho druhá anglicky napísaná monografia: Experimental and Spontaneous Diabetes Mellitus in the Rat and Mouse, ktorá vyšla v roku 1991, teda krátko po novembri 1989. Určitým zadosťučinením pre prof. Korca bolo to, že po novembri 1989 sa stal prvým voleným rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Je doživotným čestným členom výboru Slovenskej diabetologickcj spoločnosti, čestným členom Slovenskej biochemickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre enterálnu a parenterálnu výživu, čestným členom Association des Physiologistes, Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně, European Association for the Study of Diabetes, International Diabetes Federation a nositeľom Summus Honor Slovenskej lekárskej spoločnosti. Osobitne treba vyzdvihnúť, že je citovaný v najväčšej biografii sveta: Marquis Who's Who in the World (1995-1996) a že dodnes pracuje experimentálne.

Od 1. 9. 1986 do roku 1990 funkciu vedúceho katedry vykonával prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc., ktorý po 17-ročnom pôsobení na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine sa vrátil na svoje pôvodné pracovisko. Na katedre sa obnovil výskum zameraný na patolyziológiu respirácie na vysokej medzinárodnej úrovni, o čom svedčí veľký počet publikácií v renomovaných časopisoch a citačný ohlas, ktorý je dodnes na našej fakulte ojedinelý (viac ako 650). Prof. Tomori je spoluautorom monografie Cough and Other Respiralory Reflexes (Korpáš J., Tomori Z., Basel, Karger 1979), ktorá bola od vydania do roku 1997 citovaná 160-krát.

Od 1. 1. 1990 do 31. 1. 1992 bola vedúcou katedry doc. MUDr. Anna Šofranková, CSc. Toto krátke obdobie bolo charakterizované zvýšením úrovne výučby (predovšetkým prednášok).

Od 1.2.1992 doteraz vykonáva funkciu prednostu ústavu doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc. V súčasnosti na ústave patofyziológie pracujú; 1 profesor (prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc. - 1977), 3 docenti (doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc. - 1992, doc. MVDr. František Ništiar, CSc. - 1996, doc. MUDr. Viliam Donič, CSc. - 2001), 3 odborní asistenti (MUDr. Peter Dombrovský, MVDr. Magdaléna Riemerová, MUDr. Roman Beňačka, CSc. - 1994), 1 odborná vysokoškolská pracovnička (MVDr. Eva Lovásová), 1 doktorand (MUDr. Eva Sedláková).

Vo vedcckom výskume sa pokračuje v štúdiu diabetes mellitus a glykácie hemoglobínu (P. Dombrovský), oxidačného poškodenia a antioxidačnej ochrany (0. Rácz, F. Ništiar, E. Lovásová) v spolupráci s ústavom experimentálnej medicíny (A. Šipulová) a mnohými klinickými pracoviskami.

Významným výsledkom výskumu v oblasti glykácie bielkovín je monografia: Glykohemoglobín, glykácia bielkovín a diabetes mellitus, autorov 0. Racz, T. Vicha, J. Pačin, vyd. Osveta Martin 1989.

Pracovná skupina prof. Tomoriho (R. Beňačka, V. Donič, R. Tkáčová, M. Kurpas) sa v spolupráci s klinickými pracoviskami v rokoch 1986 - 1995 zaoberala hlavne problematikou modelovania akútneho kardiorespiračného zlyhania v experimente. Od roku 1995 úspešne rozvíjajú problematiku spánkovcj medicíny (poruchy respirácie počas spánku a jej kardiovaskulárneho a neurologické následky). Na zavedenie nových poznatkov tejto oblasti do pregraduálnej a postgraduálnej výučby medicíny získali grant Európskej únie - TEMPUS projekt: Spánkové poruchy dýchaniu na Slovensku. Jedným z vrcholov viacročného úsilia bolo vydanie učebnice Základy spánkovej medicíny autorov Tomori, Redhammer, Donič a kolektív (1999, 368 strán).

V roku 1988 sa začalo intenzívne zavádzanie a využívanie výpočtovej techniky na našom ústave. Prvý personálny počítač na fakulte (a jeden z prvých v Košiciach vôbec) bol uvedený do prevádzky práve na našom pracovisku. Postupne sa výpočtová technika začala uplatňovať a udomácňovať v rôznych oblastiach na fakulte, hlavne vo výskume a výučbe. Na našom ústave sa využíva najmä v monitorovaní a vyhodnocovaní akútnych experimentov na zvieratách, v oblasti patofyziológie terminálnych stavov, pri príprave publikácií a automatizovaní administratívnych prác. Takisto v rámci UPJŠ bolo naše pracovisko v roku 1992 medzi prvými, na ktorom sa realizovalo pripojenie na medzinárodnú akademickú počítačovú sieť EARN. Dnes je na ústave v prevádzke lokálna počítačová sieť, s pripojením na Internet. Využívanie počítačov umožňuje skvalitňovať prácu po každej stránke.

Od roku 1992 pracovnici ústavu vyučujú patologickú fyziológiu aj v anglickom jazyku a patologickú fyziológiu pre bakalárov. Obsah predmetu patologickej fyziológie je neustále modernizovaný (1995: najnovšie poznatky z patofyziológíe kardiovaskulárneho systému, 1996 - nervový systém, 1997 - genetika). Okrem toho sme zaviedli do výučby nové predmety:

- molekulové základy patologických pochodov (povinný predmet, 1 semester v 3. ročníku - na preklenutie medzier vo vedomostiach študentov medzi patobiochémiou a patofyziológiou),

- klinická fyziológia (povinne voliteľný predmet, 1 semester v 3. alebo 4. ročníku, v školskom roku 1995/96 zameraný na diabetes mellitus, v školskom roku 1996/97 a 1997/98 na spánkovú medicínu).

Od roku 1992 sa na ústave začalo pracovať na deviatich grantových projektoch, zameraných na výskum najmä v oblasti diabetes mellitus a respirácie.

Košice, 2002


 
        © Copyright 1999-2018. Ústav patologickej fyziológie LF