O nás

Ústav patologickej fyziológie je jedným z najstarších ústavov Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorého vznik, a formovanie sa spája so založením fakulty v roku 1949 a jej ďalším dynamickým rozvojom od počiatku 50- tych rokov 20. storočia dodnes. Svojim silným personálnym obsadením plným entuziazmu a vysokou úrovňou pedagogickej práce vrátane odbornej prednáškovej činnosti, animálnych modelov v praktickej výučbe a vedecko – výskumnou prácou európskeho formátu prispieval Ústav patologickej fyziológie na LF v Košiciach zásadným spôsobom k formovaniu Lekárskej fyziológie a patofyziológie ako edukačných a vedeckých disciplín v bývalom Československu i na Slovensku.

Pedagogika

Ústav patologickej fyziológie prakticky od svojho vzniku zabezpečuje organizačne i obsahovovo pregraduálnu výučbu predmetu Patologická fyziológia pre všeobecné lekárstvo i stomatológiu. V rámci európskej tradície Patofyziológia patrí k zásadným súčastiam predklinického lekárskeho vzdelania, poskytujúc systematický prehľad o vedeckej podstate vzniku a formovania ochorení, chorobných prejavov (nozológia), súdobý prehľad o príčinách a rizikových faktoroch (etiológia) vzniku ľudských ochorení, mechanizmov ich progresie a vzniku klinických prejavov (patogenéza) až po ich farmakologické ovplyvnenie. Ústav bol široko známy nielen kvalitou prednášok ale aj vysokou úrovňou učebníc (Prof. Korec, Doc. Varga, Doc. Šofrankova). Na základe zahraničných skúseností sa Ústav od druhej polovice 90-tych rokov zasadil v rámci Slovenska o unikátnu implementáciu celulárnej a molekulovej patogenézy do pregraduálnej edukácie (Prof. Racz, Doc. Beňačka) vo forme povinného predmetu Molekulárne základy chorobných procesov pretrvávajúc dodnes ako Molekulárna patofyziológia vrátane originálnych učebných textov Základov molekulovej medicíny.

Vedecko-výskumná práca

Tradičnými oblasťami vedecko-výskumnej činnosti na Ústave patologickej fyziológie formovanými už v 50-tych a najmä 60- tych rokov 20 stor. sa stal experimentálny výskum patogenézy a liečby diabetes mellitus (DM) na animálnych modeloch (Prof. Korec) a štúdium obranných reflexov z horných dýchacích ciest (HDC) u experimentálnych zvierat (Prof. Korpáš, Prof. Tomori) s európskym i celosvetovým ohlasom. Tieto dve hlavné smerovania pokračovali v rokoch 70-tych, 80-tych a 90-tych rokoch i neskôr zameraním na biochemickú podstatu a chronické komplikácie DM vrátane oxidačného poškodenia a antioxidačnej ochrany u ĺudí (Prof. Rácz) a štúdia mechanizmov kardiorespiračného hypoxického zlyhania a resuscitačných účinkov reflexov z HDC na animálnych modeloch (Prof. Tomori, Doc. Beňačka, Prof. Donič). Výskum v tejto poslednej téme pokračoval štúdiom respiračných dysrytmií pri kardiorespiračnom zlyhaní a najmä kardiálnych a vegetatívnych odpovedí navodených reflexne z branchiogénnej oblasti u ľudí (Doc. Beňačka) v uplynulej dekáde. V tomto čase sa rozvíja i ďalšia výskumná tématika - multigeneračné štúdie vplyvu chronickej resp. celoživotnej expozícíe subtoxickými dávkami ťažkých kovov (kadmium, ortuť, olovo) na reprodukčné a iné fyziologické parametre a zodpovedajúci mechanizmus oxidačného stresu na animálnom modeli (Prof. Nišiar, Dr. Lovásová). Zapojenie pracoviska do projektov podporených EU v posledných rokoch umožnilo vytvorenie Laboratória aplikovanej fyziológie orientovanej na elektrofyziologické metódy výskumu u ľudí (Doc. Beňačka. Dr. Sedláková).

Lokalizácia ústavu

Ústav je situovaný v sekcii II na 8. poschodí budovy LF UPJŠ na Tr. SNP 1. Praktikáreň Ústavu je lokalizovaná na I. poschodí budovy, s prístupom z chodby spájajúcej vstupnú halu fakulty s poliklinickou časťou a Nemocnicou. Pri vstupe do miestnosti je skrinka so zverejnenými tlačenými oznamami Ústavu patologickej fyziológie a harmonogramami výučby. Praktiká výučba v anglickom jazyku vo forme tutoriálov a seminárov je realizovaná v rôznych posluchárňach.

Pracovníci

prednosta: Beňačka Roman Doc., MUDr., CSc., mim.prof. (055-234) 3492 osobná stránka
  Huličová Silvia - sekretariát (055-234) 3406
  Bargerová Ľubica (055-640) 3287
  Brenišin Marek, MUDr. (055-234) 3289
  Dombrovký Peter, MUDr. (055-234) 3239
  Králiková Jaroslava, MVDr., PhD. (055-234) 3366
  Kurpas Martin (055-234) 3347 osobná stránka
  Lovásová Eva, MVDr., PhD. (055-234) 3348
  Rácz Oliver, Doc., MUDr., CSc. mim.prof (055-234) 3350 osobná stránka
  Šalamonová Blichová Lenka, MUDr. (055-234) 3406
  Sedláková Eva, MUDr., PhD. (055-234) 3366
  Špaková Alžbeta (055-234) 3240


História ústavu

Katedra patologickej fyziológie a experimentálnej patológie bola založená v októbri 1948 v rámci zriaďovania pobočky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Funkciu vedúceho katedry zastával MUDr. Rudolf Korec, ktorý získal titul docenta v roku 1956, profesora v roku 1962 a hodnosť DrSc. , v roku 1969. Prof. Korec so spolupracovníkmi získal mnohé originálne poznatky pri štúdiu experimentálneho diabetes mellilus, ktoré boli zhrnuté v ojedinelej monografii tejto doby: Experimental Diabetes Mellitus in the Rat, Bratislava 1967, 168 s. Druhý výskumný smer - interocepciu dýchacích ciest - intenzívne rozvíjali traja odborní asistenti a to: MUDr. Imrich Ivančo (od roku 1956 prednosta katedry fyziológie našej fakulty), MUDr. Juraj Korpáš, CSc. a MUDr. Zoltán Tomori, CSc. , ktorí po menovaní docentmi (1965, resp. 1968) obsadili voľné miesta prednostov ústavu patofyziológie, resp. fyziológie na novozriadenej pobočke Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Významným výsledkom tohoto obdobia bola vynikajúca celoštátna učebnica: Patologická fyziológia (Korec R. , SAV Bratislava, 1964, 720 s. ). V rokoch 1970-1986 funkciu vedúceho katedry zastával doc. MUDr. Juraj Varga, CSc. , bývalý pracovník katedry fyziológie. V tomto období sa výskum sústredeil na štúdium niektorých aspektov experimentálneho diabetes mellitus. Zúčastňovali sa ho hlavne; doc. MUDr. Anna Šofranková, CSc. , bývalá odborná asistentka katedry biochémie, MUDr. Oliver Rácz, CSc. , MUDr. Peter Dombrovský a MVDr. Magdaléna Riemerová. Zisťoval sa najmä vzťah medzi endo- a exosekréciou pankreasu na modeli aloxánového diabetu, problematika diabetickej angiopatie a glykácie hemoglobínu i krvných bielkovín. Prof. Korec mal zákaz publikovania, cestovania a jeho učebnica bola stiahnutá z knižnice. Ani tieto krajne nepriaznivé podmienky neodradili tohto uznávaného zakladateľa experimentálnej diabetológie v ČSR od ďalšieho výskumu, o čom svedčí jeho druhá anglicky napísaná monografia: Experimental and Spontaneous Diabetes Mellitus in the Rat and Mouse, ktorá vyšla v roku 1991, teda krátko po novembri 1989. Určitým zadosťučinením pre prof. Korca bolo to, že po novembri 1989 sa stal prvým voleným rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Je doživotným čestným členom výboru Slovenskej diabetologickcj spoločnosti, čestným členom Slovenskej biochemickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre enterálnu a parenterálnu výživu, čestným členom Association des Physiologistes, Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně, European Association for the Study of Diabetes, International Diabetes Federation a nositeľom Summus Honor Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Od roku 1986 do roku 1990 funkciu vedúceho katedry vykonával prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc. Na katedre sa obnovil výskum zameraný na patolyziológiu respirácie na vysokej medzinárodnej úrovni.

Od roku 1990 do roku 1992 bola vedúcou katedry doc. MUDr. Anna Šofranková, CSc. Toto krátke obdobie bolo charakterizované zvýšením úrovne výučby (predovšetkým prednášok). Od 1. 2. 1992 doteraz vykonáva funkciu prednostu ústavu prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. Vo vedeckom výskume sa pokračuje v štúdiu diabetes mellitus a glykácie hemoglobínu (P. Dombrovský), oxidačného poškodenia a antioxidačnej ochrany (0. Rácz, F. Ništiar, E. Lovásová).

Významným výsledkom výskumu v oblasti glykácie bielkovín je monografia: Glykohemoglobín, glykácia bielkovín a diabetes mellitus, autorov 0. Racz, T. Vicha, J. Pačin, vyd. Osveta Martin 1989. V roku 1988 sa začalo intenzívne zavádzanie a využívanie výpočtovej techniky na našom ústave. Prvý personálny počítač na fakulte (a jeden z prvých v Košiciach vôbec) bol uvedený do prevádzky práve na našom pracovisku. Postupne sa výpočtová technika začala uplatňovať a udomácňovať v rôznych oblastiach na fakulte, hlavne vo výskume a výučbe. Na našom ústave sa využíva najmä v monitorovaní a vyhodnocovaní akútnych experimentov na zvieratách, v oblasti patofyziológie terminálnych stavov, pri príprave publikácií a automatizovaní administratívnych prác. Takisto v rámci UPJŠ bolo naše pracovisko v roku 1992 medzi prvými, na ktorom sa realizovalo pripojenie na medzinárodnú akademickú počítačovú sieť EARN.

Košice, 2013


 
        © Copyright 1999-2021. Ústav patologickej fyziológie LF